27/6/2019

2199

[Mới nhất] - Đề thi THPT QG môn Địa lý và gợi ý giải đề 2019

[Tham khảo thông tin đề thi - đáp án năm 2019], Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra trong 3 ngày từ 25 – 27/6/2019 với gần 1 triệu thí sinh dự thi.. Theo đó, sáng ngày 27/6, các thí sinh chính thức bắt đầu làm thi bài thi Khoa học xã hội gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Website/ giới thiệu đến các thí sinh đề thi chính thức và gợi ý đáp án của bài thi môn Địa lý 2019.

[Thông tin tham khảo về đề thi - đáp án năm 2019] - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra trong 3 ngày từ 25 – 27/6/2019 với  gần 1 triệu thí sinh dự thi. Theo đó, sáng ngày 27/6, các thí sinh sẽ chính thức bắt đầu làm thi bài thi Khoa học xã hội gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Website www.tuyensinh.dainam.edu.vn giới thiệu đến các thí sinh đề thi chính thức và gợi ý đáp án của bài thi môn Địa lý 2019.
Đề thi và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 - Môn Địa lý

Theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nội dung bài thi sẽ nằm trong chương trình lớp 11 và 12, giống với năm 2018. Cũng như năm 2018, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý 2019
 

Đáp án đề thi THPTQG môn Địa 2019 - Tất cả các mã đề

Mã đề: 301  

41. A

42. B

43. C

44. C

45. C

46. D

47. D

48. A

49. B

50. A

51. C

52. B

53. A

54. B

55. A

56. C

57. D

58. B

59. A

60. C

61. D

62. D

63. B

64. A

65. C

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. A

73. B

74. A

75. C

76. A

77. C

78. A

79. C

80. A

 Mã đề: 302 

41.A

42.D

43.B

44.D

45.A

46.C

47.C

48.D

49.C

50D.

51.B

52.B

53.B

54.D

55.B

56.D

57.A

58.B

59.D

60D

61.D

62.A

63.C

64.A

65.D

66.C

67.D

68.A

69.B

70.C

71.C

72.A

73.B

74.A

75.B

76.C

77.C

78.A

79.C

80.B

Mã đề:  303 

41. D

42. A

43. A

44. C

45. A

46. B

47. D

48. D

49. D

50. C

51. B

52. A

53. D

54. B

55. B

56. A

57. C

58. B

59. B

60. C

61. D

62. B

63. A

64. D

65. B

66. C

67. B

68. C

69. A

70. D

71. C

72. C

73. C

74. A

75. A

76. A

77. C

78. D

79. C

80. B

 Mã đề: 304 

41. C

42. D

43. B

44. D

45. A

46. B

47. C

48. C

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. C

55. B

56. B

57. A

58. B

59. C

60. D

61. A

62. B

63. C

64. A

65. A

66. D

67. D

68. B

69. A

70. D

71. B

72. B

73. A

74. A

75. B

76. B

77. C

78. C

79. D

80. D

Mã đề: 305 

41. B

42. B

43. A

44. A

45. B

46. C

47. D

48. A

49. D

50. D

51. B

52. B

53. C

54. D

55. B

56. D

57. C

58. A

59. B

60. A

61. D

62. C

63. D

64. D

65. B

66. A

67. C

68. D

69. B

70. A

71. A

72. A

73. B

74. D

75. A

76. B

77. B

78. D

79. A

80. D

Mã đề: 306 

41.A

42.D

43.D

44.B

45.C

46.A

47.A

48.D

49.C

50.C

51.D

52.D

53.D

54.B

55.A

56.A

57.C

58.C

59.A

60.D

61.D

62.D

63.C

64.A

65.C

66.A

67.A

68.C

69.C

70.B

71.C

72.B

73.A

74.A

75.C

76.C

77.D

78.C

79.D

80.A


 Mã đề: 307 

41. A

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. C

49. A

50. C

51. C

52. B

53. B

54. D

55. B

56. B

57. A

58. A

59. D

60. D

61. C

62. D

63. D

64. C

65. B

66. B

67. C

68. A

69. D

70. A

71. D

72. A

73. D

74. A

75. B

76. C

77. B

78. C

79. C

80. A

 Mã đề: 308  

41. B

42. D

43. B

44. C

45. B

46. A

47. D

48. A

49. D

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. C

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. D

62. B

63. B

64. B

65. D

66. B

67. A

68. C

69. B

70. B

71. A

72. C

73. B

74. A

75. B

76. A

77. C

78. C

79. C

80. A

Mã đề: 309 

41.A

42.A

43.D

44.A

45.B

46.C

47.A

48.C

49.A

50.D

51.B

52.D

53.B

54.C

55.A

56.A

57.B

58.B

59.A

60D

61.B

62.C

63.C

64.B

65.C

66.B

67.C

68.C

69.D

70.A

71.B

72.C

73.B

74.B

75.C

76.B

77.D

78.B

79.C

80.C


 Mã đề: 310  

41. B

42. B

43. A

44. D

45. C

46. C

47. C

48. D

49. C

50. C

51. A

52. D

53. B

54. D

55. D

56. A

57. C

58. A

59. D

60. B

61. B

62. D

63. B

64. A

65. C

66. B

67. A

68. B

69. A

70. B

71. B

72. B

73. D

74. A

75. C

76. B

77. A

78. A

79. D

80. D

 Mã đề: 311 

41. C

42. B

43. C

44. A

45. C

46. A

47. D

48. A

49. B

50. D

51. D

52. A

53. D

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. C

61. D

62. A

63. D

64. A

65. B

66. B

67. A

68. D

69. A

70. C

71. A

72. B

73. C

74. B

75. B

76. C

77. B

78. C

79. D

80. C

Mã đề: 312 

41. A

42. D

43. B

44. B

45. B

46. D

47. B

48. D

49. C

50. D

51. C

52. B

53. D

54. A

55. C

56. B

57. D

58. D

59. B

60. D

61. B

62. C

63. D

64. D

65. C

66. B

67. A

68. C

69. D

70. C

71. A

72. C

73. A

74. B

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. C

Mã đề: 313

41.C

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.D

49.C

50.C

51.D

52.D

53.A

54.B

55.A

56.B

57.A

58.B

59.D

60A

61.D

62.C

63.A

64.D

65.D

66.B

67.D

68.D

69.D

70.C

71.D

72.A

73.B

74.A

75.A

76.C

77.C

78.D

79.A

80.A

 Mã đề: 314

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.D

47.D

48.C

49.C

50.A

51.B

52.C

53.B

54.B

55.A

56.A

57.B

58.C

59.A

60A

61.A

62.C

63.C

64.D

65.A

66.C

67.B

68.A

69.A

70.B

71.D

72.B

73.D

74.A

75.C

76.A

77.D

78.D

79.A

80.D

 Mã đề: 315  

41.D

42.B

43.C

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.B

50.C

51.A

52.C

53.C

54.B

55.C

56.C

57.A

58.D

59.B

60.B

61.D

62.C

63.D

64.D

65.A

66.A

67.C

68.B

69.A

70.A

71.C

72.C

73.B

74.D

75.B

76.C

77.D

78.D

79.A

80.D


 Mã đề: 316  

41. B

42. D

43. A

44. D

45. D

46. A

47. C

48. C

49. A

50. B

51. B

52. A

53. D

54. A

55. C

56. B

57. A

58. C

59. D

60. B

61. D

62. B

63. D

64. B

65. D

66. A

67. A

68. A

69. D

70. B

71. A

72. A

73. D

74. A

75. B

76. A

77. D

78. D

79. B

80. B

Mã đề: 317 

41.A

42.C

43.A

44.A

45.B

46.D

47.B

48.B

49.C

50.A

51.C

52.C

53.C

54.B

55.D

56.C

57.D

58.B

59.B

60C

61.B

62.A

63.D

64.A

65.B

66.A

67.A

68.A

69.A

70.C

71.C

72.D

73.B

74.C

75.D

76.A

77.B

78.C

79.B

80.A

Mã đề: 318  

41.D

42.A

43.A

44.D

45.B

46.C

47.C

48.B

49.D

50.A

51.A

52.B

53.D

54.A

55.B

56.A

57.B

58.D

59.C

60C

61.A

62.B

63.C

64.A

65.D

66.A

67.B

68.B

69.B

70.A

71.C

72.C

73.D

74.D

75.A

76.D

77.C

78.B

79.C

80.B

 Mã đề: 319 

41. C

42. A

43. D

44. A

45. C

46. A

47. D

48. D

49. D

50. C

51. B

52. B

53. D

54. C

55. C

56. C

57. A

58. C

59. B

60. C

61. A

62. B

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. C

69. A

70. D

71. B

72. D

73. A

74. D

75. C

76. A

77. A

78. D

79. B

80. B

Mã đề: 320  

41.B

42.B

43.C

44.D

45.A

46.D

47.B

48.B

49.C

50.D

51.C

52.A

53.A

54.D

55.C

56.B

57.A

58.B

59.B

60.C

61.B

62.C

63.B

64.D

65.A

66.D

67.D

68.D

69.C

70.C

71.D

72.D

73.C

74.A

75.B

76.D

77.A

78.A

79.B

80.B

 Mã đề: 321

41.D

42.B

43.B

44.A

45.D

46.D

47.A

48.C

49.C

50.C

51.B

52.B

53.D

54.C

55.A

56.C

57.D

58.B

59.A

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.C

66.D

67.A

68.C

69.A

70.D

71.C

72.B

73.A

74.B

75.C

76.A

77.B

78.C

79.D

80.A


 Mã đề: 322  

41.A

42.C

43.D

44.A

45.B

46.C

47.D

48.D

49.C

50.D

51.B

52.A

53.A

54.B

55.C

56.D

57.D

58.C

59.A

60A

61.C

62.D

63.D

64.B

65.C

66.B

67.C

68.B

69.A

70.C

71.D

72.C

73.B

74.B

75.B

76.C

77.D

78.D

79.A

80.D

 Mã đề: 323 

41.B

42.D

43.D

44.A

45.C

46.D

47.B

48.D

49.D

50.B

51.B

52.D

53.C

54.B

55.C

56.B

57.A

58.A

59.C

60B

61.B

62.D

63.B

64.A

65.C

66.D

67.D

68.B

69.C

70.B

71.C

72.C

73.D

74.D

75.C

76.D

77.D

78.D

79.C

80.D

 Mã đề: 324  

41. D

42.B

43.B

44.D

45.D

46.D

47.B

48.A

49.C

50.C

51.B

52.C

53.A

54.A

55.A

56.B

57.C

58.D

59.D

60.C

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.B

68.D

69.C

70.C

71.C

72.A

73.D

74.B

75.C

76.D

77.D

78.B

79.C

80.C

>> ĐANG CẬP NHẬT - NHẤN F5 ĐỂ THEO DÕI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ 2019


Đề thi môn Địa lý mã đề 315:
-----------------------------------------------------------------------------------------
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Địa lý kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Hóa học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Toán học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

----- 
Trên đây là đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý. Mời các bạn thí sinh cùng đón xem đáp án các môn còn lại tại /. Chúc các bạn thi tốt và có điểm số như ý để được trúng tuyển vào ngành học, trường học yêu thích. Đối với những thí sinh muốn dùng điểm học bạ để xét tuyển, có thể đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

----- 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam
Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng –Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (024) 62 60 2929/ 62 59 2828
Website: tuyensinh.dainam.edu.vnDainam.edu.vn
Hotline: 0961 59 5599 / 0931 59 5599
Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.