8/7/2022

1043

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT 2022 và lời giải tham khảo tất cả các mã đề môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 mới nhất.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Tiếng Anh - Tất cả mã đề

Mã đề: 401 - Tuyensinh247.com 

1. C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.B

25.D

26.B

27.B

28.B

29.A

30.B

31.C

32.B

33.A

34.D

35.A

36.A

37.D

38.A

39.D

40.D

41.B

42.A

43.A

44.A

45.D

46.A

47.B

48.B

49.A

50.D

 Mã đề: 402 - Tuyensinh247.com 

1.D

2.C

3.A

4.A

5.A

6.D

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.D

13.C

14.B

15.B

16.A

17.A

18.B

19.C

20.D

21.D

22.C

23.C

24.C

25.D

26.A

27.D

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.C

34.A

35.A

36.C

37.B

38.C

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.C

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

 Mã đề: 403 - Tuyensinh247.com 

1. C

2.C

3.B

4.A

5. B

6. D

7. C

8. A

9. D

10. A

11. D

12. B

13. C

14. C

15. C

16. D

17. D

18. D

19. C

20. B

21. C

22. C

23. D

24. B

25. D

26.D

27.B

28.C

29.B

30.C

31. C

32. B

33. D

34. B

35. C

36. C

37. D

38. B

39. B

40. D

41. D

42. B

43. D

44. D

45. C

46.A

47.A

48. B

49. D

50. B

 Mã đề: 404 - Tuyensinh247.com 

1.B

2.D

3.C

4.D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. D

10. B

11. D

12. C

13. C

14. B

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. A

22. A

23. C

24. A

25. C

26. D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.A

33.A

34.B

35.A

36. B

37. C

38. A

39. A

40. B

41. A

42. C

43. B

44.C

45.C

46.A

47.C

48.A

49.B

50.C

 Mã đề: 405 - Tuyensinh247.com 

1.A

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.B

12.C

13.C

14.C

15.D

16.A

17.D

18.C

19.B

20.B

21.B

22.D

23.C

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.D

30.A

31.B

32.B

33.C

34.D

35.C

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.B

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.C

49.B

50.B

 Mã đề: 406 - Tuyensinh247.com