THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

[Mới nhất] - Đề thi THPT QG môn Sinh học và gợi ý giải đề 2019

Thứ Năm, 27/06/2019 09:49
Lượt xem: 702

Sáng nay (26/06) thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ 2 với tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên, trong đó môn Sinh học sẽ có thời gian làm bài trong thời gian 50 phút và áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2019 (tham khảo) thí sinh cập nhật dưới đây.
Nhằm hỗ trợ cho thí sinh cũng như bậc phụ huynh trong quá trình tra cứu 
đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia năm 2019, Ban tư vấn chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật chi tiết thông tin ở bảng thống kê dưới đây với đầy đủ các mã đề:

Đáp án đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2019


#Mã đề: 224

81.D

82.C

83.A

84.B

85.B

86.A

87.A

88.C

89.B

90.B

91.D

92.B

93.C

94.D

95.C

96.B

97.B

98.D

99.B

100D

101.D

102.A

103.D

104.D

105.A

106.A

107.B

108.B

109.B

110.C

111.C

112.B

113.D

114.C

115.C

116.D

117.C

118.D

119.D

120.D

 
#Mã đề: 223 

81.C

82.D

83.C

84.D

85.B

86.D

87.B

88.D

89.C

90.D

91.C

92.B

93.C

94.D

95.A

96.A

97.B

98.B

99.A

100C

101.A

102.A

103.C

104.A

105.D

106.A

107.B

108.C

109.D

110.B

111.A

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.A

118.A

119.D

120.B

#Mã đề: 222 

81.B

82.A

83.A

84.B

85.C

86.B

87.A

88.C

89.B

90.A

91.B

92.C

93.B

94.B

95.C

96.D

97.A

98.A

99.C

100A

101.C

102.A

103.B

104.D

105.D

106.B

107.C

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.C

119.D

120.D

#Mã đề: 221 

81.A

82.C

83.C

84.B

85.B

86.A

87.A

88.B

89.D

90.A

91.C

92.C

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.C

99.A

100B

101.D

102.A

103.B

104.A

105.C

106.A

107.B

108.D

109.A

110.A

111.D

112.B

113.C

114.A

115.C

116.C

117.D

118.B

119.D

120.D

#Mã đề: 220 

81.B

82.B

83.C

84.C

85.C

86.A

87.A

88.B

89.B

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.B

96.D

97.D

98.D

99.A

100B

101.A

102.D

103.B

104.D

105.D

106.A

107.A

108.A

109.B

110.B

111.A

112.D

113.D

114.D

115.B

116.D

117.B

118.A

119.D

120.A

#Mã đề: 219

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

#Mã đề: 218 

81.B

82.C

83.B

84.A

85.B

86.A

87.C

88.A

89.D

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.D

96.B

97.C

98.C

99.A

100B

101.D

102.B

103.C

104.A

105.A

106.C

107.B

108.B

109.D

110.C

111.A

112.B

113.B

114.A

115.C

116.C

117.C

118.B

119.A

120.A

#Mã đề: 217 

81.B

82.D

83.C

84.C

85.B

86.D

87.C

88.B

89.B

90.D

91.D

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.A

98.B

99.A

100.B

101.D

102.D

103.A

104.C

105.D

106.C

107.B

108.A

109.D

110.C

111.D

112.C

113.C

114.D

115.C

116.B

117.A

118.B

119.B

120.B

Mã đề: 216

81.B

82.A

83.C

84.D

85.C

86.A

87.D

88.C

89.B

90.B

91.B

92.A

93.C

94.B

95.C

96.A

97.D

98.A

99.B

100D

101.B

102.B

103.A

104.C

105.B

106.B

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.C

113.C

114.A

115.B

116.B

117.D

118.D

119.A

120.A

#Mã đề: 215 

81.D

82.C

83.B

84.B

85.D

86.B

87.A

88.A

89.C

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.C

96.B

97.D

98.A

99.B

100B

101.A

102.A

103.C

104.C

105.C

106.D

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.B

113.D

114.A

115.B

116.C

117.B

118.B

119.D

120.D

#Mã đề: 214

81.C

82.D

83.B

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.B

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.B

96.A

97.B

98.B

99.A

100D

101.D

102.A

103.B

104.D

105.A

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.B

112.A

113.D

114.A

115.D

116.D

117.B

118.A

119.A

120.D

#Mã đề: 213

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.B

87.B

88.A

89.A

90.C

91.A

92.B

93.C

94.D

95.B

96.B

97.C

98.D

99.C

100.C

101.D

102.A

103.B

104.B

105.A

106.A

107.D

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.A

114.C

115.B

116.C

117.C

118.C

119.A

120.D

#Mã đề: 212 

81.B

82.A

83.C

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.B

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.D

96.B

97.A

98.A

99.D

100.C

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.A

107.C

108.A

109.D

110.A

111.C

112.D

113.A

114.C

115.A

116.D

117.B

118.D

119.C

120.C

#Mã đề: 211

81. A

82. A

83. B

84. A

85. B

86. C

87. A

88. B

89. A

90. C

91. A

92. B

93. B

94. D

95. B

96. B

97. A

98. A

99. B

100. C

101. D

102. A

103. A

104. C

105. C

106. D

107. B

108. C

109. D

110. C

111. C

112. A

113. B

114. D

115. C

116. B

117. C

118. A

119. A

120. D

#Mã đề: 210

81.D

82.C

83.B

84.A

85.D

86.C

87.A

88.D

89.D

90.C

91.A

92.A

93.C

94.C

95.B

96.C

97.C

98.C

99.A

100B

101.A

102.B

103.D

104.B

105.B

106.B

107.D

108.A

109.D

110.A

111.A

112.B

113.A

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.B

120.A

#Mã đề: 209 

81.B

82.C

83.C

84.D

85.A

86.A

87.D

88.B

89.B

90.A

91.A

92.C

93.D

94.A

95.B

96.D

97.C

98.B

99.D

100B

101.C

102.D

103.D

104.A

105.A

106.A

107.D

108.D

109.B

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.B

#Mã đề: 208 

81.D

82.D

83.B

84.B

85.C

86.C

87.B

88.B

89.D

90.B

91.B

92.A

93.C

94.C

95.C

96.C

97.A

98.D

99.C

100A

101A.

102.A

103.C

104.C

105.D

106.C

107.C

108.D

109.D

110.A

111.C

112.A

113.D

114.C

115.B

116.A

117.A

118.A

119.B

120.C

#Mã đề: 207 

81.A

82.B

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.A

90.D

91.A

92.B

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.C

100C

101.A

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

#Mã đề: 206 

81.D

82.C

83.C

84.D

85.B

86.D

87.D

88.D

89.D

90.A

91.C

92.D

93.C

94.C

95.B

96.A

97.B

98.C

99.D

100C

101.A

102.A

103.D

104.C

105.D

106.B

107.B

108.B

109.A

110.A

111.A

112.B

113.C

114.B

115.A

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C

#Mã đề: 205

81. D

82. D

83. A

84. B

85. A

86. C

87. C

88. B

89. A

90. C

91. B

92. C

93. D

94. A

95. C

96. D

97. D

98. A

99. A

100. A

101. C

102. A

103. B

104. D

105. C

106. C

107. A

108. C

109. A

110. D

111. D

112. C

113. A

114. D

115. C

116. D

117. C

118. A

119. A

120. A

#Mã đề: 204

81.B

82.B

83.A

84.D

85.C

86.C

87.C

88.A

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.A

95.B

96.D

97.B

98.B

99.A

100.B

101.A

102.A

103.D

104.B

105.C

106.B

107.D

108.C

109.C

110.C

111.D

112.C

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

#Mã đề: 203 

81.D

82.B

83.A

84.D

85.C

86.D

87.B

88.B

89.B

90.D

91.B

92.C

93.B

94.D

95.A

96.B

97.A

98.C

99.B

100.C

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.C

107.B

108.D

109.A

110.B

111.D

112.C

113.

114.D

115.

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

 

#Mã đề: 202 

81.D

82.A

83.B

84.C

85.A

86.B

87.B

88.B

89.C

90.B

91.C

92.B

93.D

94.A

95.B

96.A

97.A

98.B

99.D

100C

101.D

102.B

103.C

104.A

105.C

106.A

107.C

108.D

109.C

110.D

111.B

112.A

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

#Mã đề: 201 

81. A

82. B

83. A

84. C

85. A

86. A

87. D

88. D

89. D

90. B

91. C

92. D

93. C

94. B

95. A

96. C

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. B

104. D

105. D

106. A

107. C

108. D

109. A

110. B

111. C

112. A

113. A

114. C

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. D

>> ĐANG CẬP NHẬT - NHẤN F5 ĐỂ THEO DÕI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC 2019

# Mã đề 218

Đề thi THPT quốc gia môn sinh học 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia môn sinh học 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia môn sinh học 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia môn sinh học 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT

Đề thi THPT quốc gia môn sinh học 2019 chính thức của Bộ GD-ĐT

-----------------------------------------------------------------------------------------
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Địa lý kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Hóa học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Toán học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

----- 
Trên đây là đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học. Mời các bạn thí sinh cùng đón xem đáp án các môn còn lại tại http://tuyensinh.dainam.edu.vn/. Chúc các bạn thi tốt và có điểm số như ý để được trúng tuyển vào ngành học, trường học yêu thích. Đối với những thí sinh muốn dùng điểm học bạ để xét tuyển, có thể đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

----- 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam
Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng –Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (024) 62 60 2929/ 62 59 2828
Website: tuyensinh.dainam.edu.vnDainam.edu.vn
Hotline: 0961 59 5599 / 0931 59 5599
Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

 


 
Hủy Gửi
Gửi bình luận:
 
Gửi thông tin Nhập lại
Các thông tin bắt buộc được đánh dấu *
Bài viết khác

Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2019

(24 Lượt xem)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2019

(1934 Lượt xem)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2019

(2602 Lượt xem)

Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc Gia 2019

(90 Lượt xem)

DNU Hướng Dẫn Thí Sinh Cách Điều Chỉnh Nguyện Vọng Xét Tuyển Đại Học

(441 Lượt xem)

Quyết định: phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

(283 Lượt xem)

ĐH Đại Nam khai trương khách sạn thực hành thứ 3 đáp ứng số lượng và nhu cầu thực tập tăng cao của SV

(124 Lượt xem)

Trường ĐH Đại Nam “bán” sinh viên cho doanh nghiệp trong lễ trao bằng tốt nghiệp

(147 Lượt xem)

Tư tưởng 'bỏ Đại học, đi làm sớm' khiến tôi sống chật vật qua ngày

(88 Lượt xem)

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam: "Học nhiều để làm gì?"

(78 Lượt xem)

Làm thế nào để trở thành những kỹ sư CNTT HẠNH PHÚC?

(66 Lượt xem)

Đi tìm lời giải vì sao doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên Đại Nam?

(115 Lượt xem)

SV Điều dưỡng Đại Nam đi thực tập ở nước ngoài, không mất đồng nào còn mang tiền khủng về

(106 Lượt xem)

Tìm đầu ra cho sinh viên, vấn đề không của riêng ai

(65 Lượt xem)

Thi THPT quốc gia: Trường ĐH “gánh” vất vả và tốn kém

(73 Lượt xem)

Học trường tư không mất học phí lại được học bổng

(98 Lượt xem)

Những tố chất sinh viên ngành Luật kinh tế cần có

(83 Lượt xem)

Chọn ngành Luật kinh tế vì cơ hội việc làm triển vọng, thu nhập hấp dẫn

(129 Lượt xem)

ĐH Đại Nam trao bằng tốt nghiệp Dược sĩ đại học đợt 1, năm 2019 cho học viên liên thông

(109 Lượt xem)

Trải nghiệm để khơi dậy cảm hứng, niềm đam mê cho SV Xây dựng - Kiến trúc ĐH Đại Nam

(48 Lượt xem)

Thanh xuân của bạn ở đâu?

(58 Lượt xem)

Học tập thông minh thời 4.0 cùng giải pháp Goocus

(56 Lượt xem)

Xây dựng - Top 10 các ngành nghề HOT nhất trong việc thu hút lao động

(63 Lượt xem)

Tài chính – Ngân hàng: Ngành học luôn KHÁT nhân lực

(68 Lượt xem)

Học Kiến trúc trong thời đại 4.0 có phải là sự đầu tư khôn ngoan?

(55 Lượt xem)

CNTT - Top 3 ngành có mức lương KHỦNG nhất tại Việt Nam

(73 Lượt xem)

Khoa Tài chính - ngân hàng DNU “cầm tay chỉ việc” cho sinh viên

(55 Lượt xem)

SV Du lịch ĐH Đại Nam trải nghiệm thực tế để trưởng thành

(51 Lượt xem)

Các mốc thời gian tuyển sinh 2019 của Trường ĐH Đại Nam thí sinh cần phải nhớ

(111 Lượt xem)

Khoa QHCC&TT ký kết biên bản đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với VTC10

(44 Lượt xem)
Thư viện video
 • [TRUNG TÂM ĐTLT DƯỢC] - Cuộc thi làm MV "Học để thay đổi cuộc đời"
 • Sinh viên Đại học Đại Nam hát ca khúc Đón Xuân
 • Chương trình Hội trại lần 4 phát trên Câu chuyện văn hóa, Đài THVN
Hỗ trợ trực tuyến

Cao Quỳnh

0931 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Lê Thắng

0961 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Đối tác
 • Đài Truyền Hình Việt Nam
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội
 • BIDV
 • Ngân hàng CPTM Việt Nam Thịnh Vượng
 • CMC
 • Hòa Phát
 • Vietcombank
 • NH Nông nghiệp
Đại học đại nam

Trụ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6260 29 29 ; 35577799 - Fax: (024) 35578759
Hotline : 0961 595 599  -  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Website: tuyensinh.dainam.edu.vn - dainam.edu.vn

Mạng xã hội liên kết
Google maps
Xem bản đồ đầy đủ [+]