THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

[Mới nhất] - Đề thi THPT QG môn Giáo dục Công dân và gợi ý giải đề 2019

Thứ Năm, 27/06/2019 04:47
Lượt xem: 2396

[Thông tin tham khảo về đề thi - đáp án năm 2019] - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra trong 3 ngày từ 25 – 27/6/2019 với  gần 1 triệu thí sinh dự thi. Theo đó, sáng ngày 27/6, các thí sinh sẽ chính thức bắt đầu làm thi bài thi Khoa học xã hội gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Website www.tuyensinh.dainam.edu.vn giới thiệu đến các thí sinh đề thi chính thức và gợi ý đáp án của bài thi môn Giáo dục Công dân 2019. Đề thi và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 - Giáo dục Công dân

Theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nội dung bài thi sẽ nằm trong chương trình lớp 11 và 12, giống với năm 2018. Cũng như năm 2018, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục Công dân 2019

Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn GDCD - Tất cả các mã đề

Mã đề: 301 

81.C

82.D

83.A

84.D

85.C

86.C

87.A

88.D

89.B

90.A

91.C

92.A

93.A

94.D

95.B

96.D

97.C

98.D

99.C

100.B

101.A

102.A

103.C

104.B

105.A

106.C

107.D

108.A

109.A

110.C

111.C

112.A

113.D

114.D

115.A

116.C

117.D

118.C

119.C

120.A

  Mã đề: 302 

81.D

82.B

83.B

84.D

85.D

86.C

87.A

88.A

89.C

90.D

91.B

92.A

93.A

94.C

95.B

96.B

97.C

98.A

99.D

100 B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.B

107.B

108.D

109.B

110.B

111.B

112.B

113.C

114.A

115.B

116.D

117.A

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 303 

81.C

82.D

83.A

84.D

85.A

86.B

87.D

88.B

89.C

90.A

91.B

92.D

93.A

94.D

95.B

96.C

97.A

98.A

99.B

100.C

101.B

102.B

103.C

104.B

105.D

106.D

107.C

108.B

109.A

110.C

111.C

112.A

113.A

114.D

115.B

116.A

117.D

118.A

119.D

120.B

 Mã đề: 304 

81.B

82.D

83.C

84.B

85.C

86.C

87.A

88.B

89.D

90.B

91.C

92.D

93.C

94.A

95.D

96.B

97.B

98.B

99.D

100.A

101.C

102.B

103.A

104D.

105.A

106.B

107.A

108.C

109.A

110.A

111.C

112.D

113.A

114.B

115.C

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 305 

81.C

82.D

83.A

84.C

85.B

86.C

87.A

88.C

89.D

90.D

91.D

92.A

93.B

94.C

95.A

96.B

97.A

98.D

99.C

100. B

101.C

102.D

103.C

104.A

105.B

106.B

107.C

108.C

109.B

110.D

111.B

112.D

113.A

114.C

115.C

116.B

117.A

118.D

119.D

120.A

Mã đề: 306 

81.D

82.B

83.D

84.A

85.C

86.D

87.C

88.C

89.B

90.D

91.A

92.B

93.B

94.D

95.C

96.A

97.C

98.A

99.C

100.B

101.D

102.B

103.D

104.C

105.B

106.C

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.D

113.D

114.D

115.B

116.C

117.B

118.D

119.B

120.B


 Mã đề: 307 

81.C

82.B

83.A

84.B

85.A

86.C

87.D

88.A

89.B

90.B

91.C

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.C

98.A

99.D

100.B

101.D

102.B

103.D

104.D

105.C

106.C

107.D

108.B

109.C

110.D

111.B

112.B

113.C

114.D

115.D

116.D

117.B

118.C

119.D

120.C

Mã đề: 308 

81.D

82.B

83.A

84.A

85.D

86.D

87.C

88.C

89.D

90.B

91.A

92.B

93.B

94.D

95.A

96.A

97.D

98.B

99.D

100.A

101.A

102.B

103.A

104.D

105.B

106.D

107.A

108.C

109.C

110.D

111.B

112.A

113.B

114.B

115.A

116.B

117.D

118.C

119.D

120.D

Mã đề: 309

81.B

82.C

83.B

84.C

85.C

86.A

87.B

88.D

89.D

90.A

91.D

92.C

93.C

94.D

95.B

96.B

97.C

98.A

99.D

100.A

101.D

102.A

103.B

104.C

105.D

106.A

107.C

108.D

109.D

110.C

111.A

112.A

113.D

114.C

115.A

116.D

117.C

118.A

119.C

120.C


Mã đề: 310 

81.D

82.C

83.C

84.C

85.A

86.C

87.B

88.D

89.B

90.C

91.B

92.C

93.B

94.A

95.A

96.C

97.B

98.D

99.D

100.A

101.D

102.C

103.D

104.D

105.A

106.D

107.B

108.B

109.B

110.C

111.D

112.A

113.C

114.B

115.C

116.B

117.B

118.C

119.A

120.D

Mã đề: 311 

81.D

82.D

83.A

84.C

85.C

86.A

87.C

88.B

89.C

90.C

91.B

92.C

93.A

94.B

95.A

96.A

97.D

98.C

99.B

100.D

101.D

102.C

103.A

104.D

105.A

106.A

107.C

108.D

109.C

110.D

111.A

112.B

113.C

114.B

115.D

116.D

117.C

118.A

119.B

120.B

Mã đề: 312 

81.B

82.C

83.D

84.A

85.A

86.A

87.C

88.A

89.B

90.B

91.B

92.D

93.B

94.B

95.C

96.D

97.B

98.C

99.D

100.B

101.B

102.A

103.A

104.C

105.A

106.D

107.A

108.C

109.A

110.C

111.B

112.C

113.C

114.A

115.A

116.B

117.B

118.C

119.C

120.C


Mã đề: 313 

81.D

82.A

83.C

84.C

85.B

86.A

87.B

88.C

89.D

90.B

91.A

92.C

93.D

94.B

95.D

96.A

97.C

98.D

99.A

100.B

101.D

102.A

103.B

104.C

105.D

106.C

107.B

108.D

109.C

110.A

111.B

112.A

113.A

114.C

115.C

116.C

117.A

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 314

81.B

82.A

83.B

84.C

85.D

86.C

87.A

88.B

89.D

90.A

91.D

92.C

93.A

94.A

95.D

96.A

97.B

98.B

99.D

100.A

101.A

102.D

103.C

104.B

105.C

106.D

107.C

108.B

109.D

110.A

111.C

112.D

113.A

114.C

115.C

116.D

117.A

118.B

119.C

120.B

Mã đề: 315

81.B

82.A

83.C

84.B

85.D

86.B

87.D

88.B

89.C

90.A

91.B

92.A

93.B

94.D

95.C

96.C

97.A

98.C

99.D

100. B

101.A

102.B

103.B

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.B

110.A

111.C

112.C

113.C

114.B

115.A

116.C

117.A

118.C

119.A

120.B


Mã đề: 316

81.D

82.A

83.A

84.C

85.D

86.C

87.B

88.A

89.B

90.C

91.B

92.D

93.A

94.D

95.A

96.D

97.D

98.A

99.C

100.C

101.D

102.C

103.D

104.C

105.B

106.D

107.B

108.A

109.A

110.C

111.B

112.D

113.D

114.C

115.A

116.B

117.B

118.A

119.B

120.A

Mã đề: 317

81.B

82.A

83.C

84.A

85.D

86.C

87.A

88.C

89.C

90.C

91.D

92.C

93.B

94.A

95.D

96.B

97.A

98.B

99.C

100.D

101.A

102.D

103.A

104.C

105.B

106.B

107.A

108.B

109.B

110.B

111.C

112.A

113.C

114.B

115.D

116.D

117.D

118.C

119.B

120.D

Mã đề: 318

81.C

82.A

83.D

84.B

85.D

86.D

87.D

88.C

89.B

90.C

91.A

92.A

93.A

94.B

95.B

96.D

97.C

98.D

99.C

100.C

101.C

102.B

103.B

104.D

105.B

106.D

107.C

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.D

118.B

119.C

120.B


Mã đề: 319 

81.B

82.A

83.C

84.B

85.A

86.A

87.B

88.D

89.A

90.D

91.A

92.B

93.A

94.D

95.A

96.A

97.B

98.D

99.D

100.D

101.C

102.C

103.B

104.D

105.B

106.D

107.D

108.A

109.B

110.A

111.D

112.D

113.A

114.B

115.A

116.D

117.A

118.B

119.B

120.A

 Mã đề: 320

81.B

82.B

83.B

84.D

85.D

86.A

87.B

88.C

89.D

90.D

91.B

92.C

93.A

94.A

95.B

96.C

97.D

98.D

99.A

100.A

101.B

102.A

103.C

104.B

105.C

106.A

107.B

108.C

109.B

110.B

111.D

112.C

113.D

114.A

115.A

116.C

117.B

118.A

119.C

120.D

 Mã đề: 321

81.A

82.C

83.C

84.B

85.A

86.B

87.C

88.B

89.A

90.C

91.D

92.C

93.D

94.C

95.D

96.D

97.C

98.D

99.B

100.D

101.D

102.A

103.B

104.C

105.C

106.B

107.C

108.A

109.A

110.A

111.C

112.D

113.B

114.C

115.A

116.D

117.A

118.D

119.B

120.B

 Mã đề: 322 

81.C

82.B

83.C

84.D

85.C

86.C

87.A

88.D

89.D

90.A

91.A

92.B

93.C

94.B

95.A

96.A

97.D

98.B

99.A

100.C

101.D

102.D

103.B

104.D

105.D

106.C

107.D

108.D

109.C

110.A

111.A

112.D

113.B

114.A

115.B

116.A

117.A

118.C

119.B

120.B

Mã đề: 323 

81.D

82.D

83.B

84.C

85.D

86.C

87.C

88.B

89.D

90.C

91.D

92.D

93.A

94.B

95.A

96.B

97.B

98.D

99.B

100.A

101.D

102.B

103.B

104.A

105.C

106.A

107.C

108.B

109.D

110.A

111.C

112.A

113.A

114.D

115.C

116.D

117.C

118.A

119.D

120.D

  Mã đề: 324 

81.D

82.C

83.C

84.D

85.D

86.C

87.D

88.B

89.A

90.A

91.A

92.D

93.A

94.B

95.A

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.B

102.C

103.D

104.C

105.A

106.B

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.C

113.A

114.A

115.B

116.C

117.C

118.A

119.B

120.B

>> ĐANG CẬP NHẬT - NHẤN F5 ĐỂ THEO DÕI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN GDCD 2019


Đề thi môn Giáo dục Công dân mã đề 302:

-----------------------------------------------------------------------------------------

>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Địa lý kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Hóa học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Toán học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

----- 
Trên đây là đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục Công dân Mời các bạn thí sinh cùng đón xem đáp án các môn còn lại tại http://tuyensinh.dainam.edu.vn/. Chúc các bạn thi tốt và có điểm số như ý để được trúng tuyển vào ngành học, trường học yêu thích. Đối với những thí sinh muốn dùng điểm học bạ để xét tuyển, có thể đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

----- 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam
Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng –Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (024) 62 60 2929/ 62 59 2828
Website: tuyensinh.dainam.edu.vnDainam.edu.vn
Hotline: 0961 59 5599 / 0931 59 5599
Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

 

 

 

 

 
Hủy Gửi
Gửi bình luận:
 
Gửi thông tin Nhập lại
Các thông tin bắt buộc được đánh dấu *
Bài viết khác

DNU Hướng Dẫn Thí Sinh Cách Điều Chỉnh Nguyện Vọng Xét Tuyển Đại Học

(20 Lượt xem)

Quyết định: phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

(39 Lượt xem)

ĐH Đại Nam khai trương khách sạn thực hành thứ 3 đáp ứng số lượng và nhu cầu thực tập tăng cao của SV

(35 Lượt xem)

Trường ĐH Đại Nam “bán” sinh viên cho doanh nghiệp trong lễ trao bằng tốt nghiệp

(45 Lượt xem)

Tư tưởng 'bỏ Đại học, đi làm sớm' khiến tôi sống chật vật qua ngày

(24 Lượt xem)

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam: "Học nhiều để làm gì?"

(19 Lượt xem)

Làm thế nào để trở thành những kỹ sư CNTT HẠNH PHÚC?

(25 Lượt xem)

Đi tìm lời giải vì sao doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên Đại Nam?

(28 Lượt xem)

SV Điều dưỡng Đại Nam đi thực tập ở nước ngoài, không mất đồng nào còn mang tiền khủng về

(27 Lượt xem)

Tìm đầu ra cho sinh viên, vấn đề không của riêng ai

(19 Lượt xem)

Thi THPT quốc gia: Trường ĐH “gánh” vất vả và tốn kém

(18 Lượt xem)

Học trường tư không mất học phí lại được học bổng

(28 Lượt xem)

Những tố chất sinh viên ngành Luật kinh tế cần có

(27 Lượt xem)

Chọn ngành Luật kinh tế vì cơ hội việc làm triển vọng, thu nhập hấp dẫn

(59 Lượt xem)

ĐH Đại Nam trao bằng tốt nghiệp Dược sĩ đại học đợt 1, năm 2019 cho học viên liên thông

(23 Lượt xem)

Trải nghiệm để khơi dậy cảm hứng, niềm đam mê cho SV Xây dựng - Kiến trúc ĐH Đại Nam

(15 Lượt xem)

Thanh xuân của bạn ở đâu?

(13 Lượt xem)

Học tập thông minh thời 4.0 cùng giải pháp Goocus

(13 Lượt xem)

Xây dựng - Top 10 các ngành nghề HOT nhất trong việc thu hút lao động

(16 Lượt xem)

Tài chính – Ngân hàng: Ngành học luôn KHÁT nhân lực

(14 Lượt xem)

Học Kiến trúc trong thời đại 4.0 có phải là sự đầu tư khôn ngoan?

(19 Lượt xem)

CNTT - Top 3 ngành có mức lương KHỦNG nhất tại Việt Nam

(20 Lượt xem)

Khoa Tài chính - ngân hàng DNU “cầm tay chỉ việc” cho sinh viên

(18 Lượt xem)

SV Du lịch ĐH Đại Nam trải nghiệm thực tế để trưởng thành

(10 Lượt xem)

Các mốc thời gian tuyển sinh 2019 của Trường ĐH Đại Nam thí sinh cần phải nhớ

(24 Lượt xem)

Khoa QHCC&TT ký kết biên bản đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực với VTC10

(13 Lượt xem)

Sinh viên Tài chính - Ngân hàng DNU “bắt sóng” ngân hàng số cùng chuyên gia

(11 Lượt xem)

ĐH Đại Nam ký kết biên bản hợp tác cung cấp giải pháp đào tạo E-learning Goocus

(14 Lượt xem)

“Bí quyết” chinh phục nhà tuyển dụng của Sinh viên Du lịch Đại Nam

(13 Lượt xem)

Nghiệp thu đề tài NCKH cấp trường: Khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên Dược K7- Đại Học Đại Nam

(14 Lượt xem)
Thư viện video
 • [TRUNG TÂM ĐTLT DƯỢC] - Cuộc thi làm MV "Học để thay đổi cuộc đời"
 • Sinh viên Đại học Đại Nam hát ca khúc Đón Xuân
 • Chương trình Hội trại lần 4 phát trên Câu chuyện văn hóa, Đài THVN
Hỗ trợ trực tuyến

Cao Quỳnh

0931 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Lê Thắng

0961 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Đối tác
 • Đài Truyền Hình Việt Nam
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội
 • BIDV
 • Ngân hàng CPTM Việt Nam Thịnh Vượng
 • CMC
 • Hòa Phát
 • Vietcombank
 • NH Nông nghiệp
Đại học đại nam

Trụ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6260 29 29 ; 35577799 - Fax: (024) 35578759
Hotline : 0961 595 599  -  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Website: tuyensinh.dainam.edu.vn - dainam.edu.vn

Mạng xã hội liên kết
Google maps
Xem bản đồ đầy đủ [+]